JE KONTROLA POHROMA?

DSC_0415

JE KONTROLA POHROMA?

1066 13 apr 2018

Zažili ste už kontrolu? Viete všetko o kontrolách?

V tejto časti vám povieme, kto môže vykonávať kontrolnú činnosť v zariadeniach školského stravovania a aké má kompetencie.

Kontrolu v zariadeniach školského stravovania vykonávajú orgány štátnej správy v školstve a územnej samosprávy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 • zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.);
 • vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania (ďalej len vyhláška č. 330/2009 Z. z.);
 • zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č. 10/1996 Z. z.);
 • zákon NR SR č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.357/2015 Z.z).

 

KTO VYKONÁVA KONTROLNÚ ČINNOSŤ?

 • Obec
 • Samosprávny kraj
 • Okresný úrad v sídle kraja

 

KOMPETENCIE ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V ŠKOLSTVE A ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PRE VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI:

Obec

Obec v zariadeniach školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve kontroluje podľa § 6 ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania.

Ďalej podľa § 6 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach, ktorých je zriaďovateľom.

Kontrolu vykonáva odborný zamestnanec obce ako školského úradu v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. Ak pri výkone kontroly vstupuje do výrobných a skladovacích priestorov (§26 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.) alebo pri výkone kontroly dochádza k manipulácii s potravinami alebo pokrmami, je povinný preukázať odbornú a zdravotnú spôsobilosť (§16 a §30 zákona č. 355/2007 Z.z.) na výkon epidemiologicky závažných činností.

Obec na základe § 6 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu EÚ, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.
Kontrolu vykonáva odborný zamestnanec v súlade s ustanovením zákona č.357/2015 Z.z.

Ak obec nie je školským úradom, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja na základe ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Samosprávny kraj

Samosprávny kraj v zariadeniach školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve kontroluje v zmysle § 9 ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania.

Ďalej podľa § 9 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach, ktorých je zriaďovateľom.

Kontrolu vykonáva odborný zamestnanec v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. Ak pri výkone kontroly vstupuje do výrobných a skladovacích priestorov (§26 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.) alebo pri výkone kontroly dochádza k manipulácii s potravinami alebo pokrmami, je povinný preukázať odbornú a zdravotnú spôsobilosť (§16 a §30 zákona č. 355/2007 Z.z.) na výkon epidemiologicky závažných činností.

Samosprávny kraj podľa § 9 ods. 16 vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu EÚ, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.
Kontrolu vykonáva odborný zamestnanec v súlade s ustanovením zákona č. 357/2015 Z. z.

 

Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja poskytuje odbornú poradenskú činnosť v oblasti školského stravovania podľa §11 ods.3 písm. b) zákona č.596/2003Z.z.

 • obciam,
 • samosprávnym krajom,
 • zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení,
 • zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení
 • riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.

Okresný úrad v sídle kraja kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania v školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
Kontrolu vykonáva odborný zamestnanec okresného úradu v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. Ak pri výkone kontroly vstupuje do výrobných a skladovacích priestorov (§26 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.) alebo pri výkone kontroly dochádza k manipulácii s potravinami alebo pokrmami, je povinný preukázať odbornú a zdravotnú spôsobilosť (§16 a §30 zákona č. 355/2007 Z.z.) na výkon epidemiologicky závažných činností.

Okresný úrad v sídle kraja vo vzťahu k zariadeniam školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom, vykonáva finančnú kontrolu na mieste v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu EÚ, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.
Kontrolu vykonáva odborný zamestnanec okresného úradu v súlade so zákonom č.357/2015 Z. z.

ČLENOVIA AŠKOS POZOR, NA WEBE AŚKOS SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ DETAILNÉ A KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE O DRUHOCH KONTROL A PREDMETOCH KONTROLY.
 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok