ČO PRINIESLI POP V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU?

Výdaj obeda shutterstock_76861765

ČO PRINIESLI POP V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU?

1585 10 okt 2019

Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020? Pre zariadenia školského stravovania sme pripravili výber príslušnej časti. POP sú záväzné pre školy aj školské zariadenia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, tak ako každý rok, vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020, ktoré boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou 1. septembra 2019. Cieľom je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výber príslušnej časti pre zariadenia školského stravovania:

3.4. Školské účelové zariadenia

3.4.1. Zariadenia školského stravovania

 1. Riaditelia škôl a školských zariadení zabezpečujú stravovanie detí a žiakov počas ich pobytu v škole v zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadenív súlade s personálnymi a materiálno-technickými požiadavkami pre školské stravovanie s ohľadom na výživové požiadavky vekových kategórií stravníkov.

 1. Zariadenia školského stravovania pri zabezpečovaní zdravej výživy detí a žiakov počas ich pobytu v škole vychádzajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.

 1. Výroba a výdaj jedál sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje s možnosťou využitia Národného registra potravín Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa:
  a) 
  materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR v roku 2018 s Aplikáciou princípov k MSN,
  b) materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠVVaŠ SR v roku 2009.
 2. Obstarávanie jednotlivých potravinových komodít sa realizuje v súlade s UV SR č. 168/2016 „Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadne stravovanie“, preferuje sa nákup potravín od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly.
 3. Pri príprave jedál v školských jedálňach pri ZŠ a SŠ pre deti predškolského vekusa prihliada na ich vekové potreby a vhodný výber surovín podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, určených pre vekovú kategóriu A. Z uvedeného dôvodu odporúčame vyhotovovať osobitný týždenný jedálny lístok a denne nadväznú dokumentáciupre školské stravovanie.
 4. Suchá strava pre deti a žiakov, ktorá sa podáva ako hlavné jedlo počas prechodného obdobia, sa podáva len vo výnimočných prípadoch, v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  *Pri podávaní suchej stravy počas školských výletov, plaveckých alebo lyžiarskych výcvikov je potrebné zvážiť jej zloženie aj z hľadiska správnej výrobnej praxe podľa systému HACCP. Ak suchú stravu pripravuje zariadenie školského stravovania (mäso vysmážané, kusové chlebíčky, bagety, chleby s nátierkou) je povinné počas prepravy až do času výdaja pokrmov zabezpečiť teplotný reťazec (3hod. do teploty +8°C) v súlade s podmienkami uchovávania hotových pokrmov uvedených v prílohe č.2 k vyhláške č. 533/2007 Z.z..
 5. Pri poskytovaní stravovania iným fyzickým osobám sa postupuje podľa § 140 a § 141 školského zákona a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak, aby pri stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry stolovania.
   
 6. Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní v spolupráci s koordinátormi prevencie školy. Organizovať ochutnávky jedál zdravej výživy za účasti regionálnej tlače, televízie a pod., aj v čase konania rodičovských združení.
   
 7. Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pri:

  a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi a kultúry stolovania v čase výdaja stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,
  b) 
  vypracovaní organizácie režimu stravovania s dostatočnou prestávkou na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov,
  c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov,
  d) zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,
  e) realizácii celospoločenského programu podpory zdravia a sprievodných aktivít k programu v školách a v školských zariadeniach len s vybraným subjektom, ktorý je zverejnený na webovom sídle Poľnohospodárskej platobnej agentúry v školskom roku 2019/2020,
  f) zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom,
  g) poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka a dieťaťa a žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR) tak, že prostredníctvom triedneho učiteľa alebo asistenta učiteľa nahlasuje, či sa dieťa alebo žiak zúčastňuje na výchove a vzdelávaní v MŠ a ZŠ. Spôsob zabezpečenia určí riaditeľ školy,
  h) zabezpečovaní evidencie stravníkov v nadväznosti na účasť detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese a odbere jedál.

 8. Ak je v škole alebo v školskom zariadení v prevádzke automat alebo bufet, ktorý je dostupný deťom a žiakom, riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečí podľa Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 obmedzenie predaja nealkoholických sladených nápojovv školách a pre pitný režim využije pitnú vodu z vodovodu alebo iné vhodné zdroje pitnej vody. Ďalší sortiment tovaru nemôžu tvoriť alkoholické nápoje, nápoje s pridaným cukrom, nápoje s obsahom kofeínu, chinínu, energetické nápoje a tabakové výrobky. Doplnkové jedlá musia byť výživovo hodnotné bez marketingovej podpory jedál s vysokým obsahom soli, tuku a cukru. V prospech vytvárania zdravého prostredia v školách neumiestňovať reklamy na podporu predaja potravín s vysokým obsahom soli, tuku a cukru, vrátane reklám a značiek umiestnených na chladiacich zariadeniach alebo predajných automatoch.
   
 9. Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského stravovania sa používa E-model systému HACCP a vzorový prevádzkový poriadok pre zariadenia školského stravovania vydané MŠVVaŠ SR.
   
 10. Zariadenie školského stravovania sleduje za časové obdobie jedného mesiaca plnenie odporúčaných výživových dávok (Vestník MZ SR, vydanie 4-5/2015) a výsledky plnenia porovnáva s povoleným percentuálnym rozdielom podľa § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Pre deti MŠ a žiakov ZŠ nie je povolené pripravovať jedlá na výber (kombinácia mäsité a múčne a pod.) t. j. v rozpore s ich výživovými požiadavkami.
   
 11. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov, výdaj jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.Výdajná školská jedáleň zabezpečuje dodávanie jedál a nápojov zo školskej jedálne, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení.
   
 12. V záujme vytvorenia podmienok kultúrneho stolovania a eliminácie úrazovosti, nárastu biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečuje v spolupráci so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl dostatočný priestor a kapacitu v školských jedálňach pre účely stravovania detí a žiakov počas ich pobytu v škole.
   
 13. Riaditeľom škôl sa odporúča znižovať biologicky rozložiteľný odpad nielen zo zariadenia školského stravovania ale aj z bufetov v školách v spolupráci s prevádzkovateľmi bufetov v školách.
   
 14. V obciach a mestách s nedostatočnou kapacitou zariadení školského stravovania využívať investičné stimuly a doplnenie personálnych kapacít prostredníctvom dotačných grantov MPSVaR SR.
   
 15. Odporúča sa zariadeniam školského stravovania využívať ponuku odborných vzdelávacích a informačných seminárov I. Asociácie pre školské stravovanie.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok