ČO PRINIESLI POP V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU?

Výdaj obeda shutterstock_76861765

ČO PRINIESLI POP V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU?

1430 10 okt 2019

Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020? Pre zariadenia školského stravovania sme pripravili výber príslušnej časti. POP sú záväzné pre školy aj školské zariadenia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, tak ako každý rok, vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020, ktoré boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou 1. septembra 2019. Cieľom je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výber príslušnej časti pre zariadenia školského stravovania:

3.4. Školské účelové zariadenia

3.4.1. Zariadenia školského stravovania

 1. Riaditelia škôl a školských zariadení zabezpečujú stravovanie detí a žiakov počas ich pobytu v škole v zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadenív súlade s personálnymi a materiálno-technickými požiadavkami pre školské stravovanie s ohľadom na výživové požiadavky vekových kategórií stravníkov.

 1. Zariadenia školského stravovania pri zabezpečovaní zdravej výživy detí a žiakov počas ich pobytu v škole vychádzajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.

 1. Výroba a výdaj jedál sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje s možnosťou využitia Národného registra potravín Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa:
  a) 
  materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR v roku 2018 s Aplikáciou princípov k MSN,
  b) materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠVVaŠ SR v roku 2009.
 2. Obstarávanie jednotlivých potravinových komodít sa realizuje v súlade s UV SR č. 168/2016 „Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadne stravovanie“, preferuje sa nákup potravín od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly.
 3. Pri príprave jedál v školských jedálňach pri ZŠ a SŠ pre deti predškolského vekusa prihliada na ich vekové potreby a vhodný výber surovín podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, určených pre vekovú kategóriu A. Z uvedeného dôvodu odporúčame vyhotovovať osobitný týždenný jedálny lístok a denne nadväznú dokumentáciupre školské stravovanie.
 4. Suchá strava pre deti a žiakov, ktorá sa podáva ako hlavné jedlo počas prechodného obdobia, sa podáva len vo výnimočných prípadoch, v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  *Pri podávaní suchej stravy počas školských výletov, plaveckých alebo lyžiarskych výcvikov je potrebné zvážiť jej zloženie aj z hľadiska správnej výrobnej praxe podľa systému HACCP. Ak suchú stravu pripravuje zariadenie školského stravovania (mäso vysmážané, kusové chlebíčky, bagety, chleby s nátierkou) je povinné počas prepravy až do času výdaja pokrmov zabezpečiť teplotný reťazec (3hod. do teploty +8°C) v súlade s podmienkami uchovávania hotových pokrmov uvedených v prílohe č.2 k vyhláške č. 533/2007 Z.z..
 5. Pri poskytovaní stravovania iným fyzickým osobám sa postupuje podľa § 140 a § 141 školského zákona a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak, aby pri stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry stolovania.
   
 6. Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní v spolupráci s koordinátormi prevencie školy. Organizovať ochutnávky jedál zdravej výživy za účasti regionálnej tlače, televízie a pod., aj v čase konania rodičovských združení.
   
 7. Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pri:

  a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi a kultúry stolovania v čase výdaja stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,
  b) 
  vypracovaní organizácie režimu stravovania s dostatočnou prestávkou na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov,
  c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov,
  d) zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,
  e) realizácii celospoločenského programu podpory zdravia a sprievodných aktivít k programu v školách a v školských zariadeniach len s vybraným subjektom, ktorý je zverejnený na webovom sídle Poľnohospodárskej platobnej agentúry v školskom roku 2019/2020,
  f) zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom,
  g) poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka a dieťaťa a žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR) tak, že prostredníctvom triedneho učiteľa alebo asistenta učiteľa nahlasuje, či sa dieťa alebo žiak zúčastňuje na výchove a vzdelávaní v MŠ a ZŠ. Spôsob zabezpečenia určí riaditeľ školy,
  h) zabezpečovaní evidencie stravníkov v nadväznosti na účasť detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese a odbere jedál.

 8. Ak je v škole alebo v školskom zariadení v prevádzke automat alebo bufet, ktorý je dostupný deťom a žiakom, riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečí podľa Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 obmedzenie predaja nealkoholických sladených nápojovv školách a pre pitný režim využije pitnú vodu z vodovodu alebo iné vhodné zdroje pitnej vody. Ďalší sortiment tovaru nemôžu tvoriť alkoholické nápoje, nápoje s pridaným cukrom, nápoje s obsahom kofeínu, chinínu, energetické nápoje a tabakové výrobky. Doplnkové jedlá musia byť výživovo hodnotné bez marketingovej podpory jedál s vysokým obsahom soli, tuku a cukru. V prospech vytvárania zdravého prostredia v školách neumiestňovať reklamy na podporu predaja potravín s vysokým obsahom soli, tuku a cukru, vrátane reklám a značiek umiestnených na chladiacich zariadeniach alebo predajných automatoch.
   
 9. Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského stravovania sa používa E-model systému HACCP a vzorový prevádzkový poriadok pre zariadenia školského stravovania vydané MŠVVaŠ SR.
   
 10. Zariadenie školského stravovania sleduje za časové obdobie jedného mesiaca plnenie odporúčaných výživových dávok (Vestník MZ SR, vydanie 4-5/2015) a výsledky plnenia porovnáva s povoleným percentuálnym rozdielom podľa § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Pre deti MŠ a žiakov ZŠ nie je povolené pripravovať jedlá na výber (kombinácia mäsité a múčne a pod.) t. j. v rozpore s ich výživovými požiadavkami.
   
 11. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov, výdaj jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.Výdajná školská jedáleň zabezpečuje dodávanie jedál a nápojov zo školskej jedálne, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení.
   
 12. V záujme vytvorenia podmienok kultúrneho stolovania a eliminácie úrazovosti, nárastu biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečuje v spolupráci so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl dostatočný priestor a kapacitu v školských jedálňach pre účely stravovania detí a žiakov počas ich pobytu v škole.
   
 13. Riaditeľom škôl sa odporúča znižovať biologicky rozložiteľný odpad nielen zo zariadenia školského stravovania ale aj z bufetov v školách v spolupráci s prevádzkovateľmi bufetov v školách.
   
 14. V obciach a mestách s nedostatočnou kapacitou zariadení školského stravovania využívať investičné stimuly a doplnenie personálnych kapacít prostredníctvom dotačných grantov MPSVaR SR.
   
 15. Odporúča sa zariadeniam školského stravovania využívať ponuku odborných vzdelávacích a informačných seminárov I. Asociácie pre školské stravovanie.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok